Universität Heidelberg | Theologische Fakultät Trier
Ortsangaben der Bibel (odb)

Start orte Ortsnamen Literatur Karte    
zurück zur Übersicht

 

MacDonald, Burton 2000a

   

Literaturid

1825

Werksart

Monographie

Kurztitel

MacDonald, Burton 2000a

Autor(en)

MacDonald, Burton

Titel

East of the Jordan. Territories and Sites of the Hebrew Scriptures

Sammelband

Reihe

ASOR Books

Reihe kurz

Reihe Band

6

Zeitschrift

Zeitschrift Band

Ort

Boston, MA

Jahr

2000

Seiten

Anmerkungen

Abstract

 

Ortsnamen

Abarimgebirge , 85f Ar-Moab , 75f Araba , 132 Argob , 126‒128 Arnontal , 74 Aroër, Moab , 96f.166f Aschtarot , 152f Atarot, efraimitisch , 111 Awit , 189 Baal-Meon , 117f Bamot-Baal , 77f Baschan , 128–131 Bet-Jeschimot , 88f Bet-Pegor , 138f Bozra , 189f Dibon , 84f Dinhaba , 190 Edom , 185–188 Edreï , 108 Geschur , 153f Anm. 7 Gilead, Landschaft , 195–199 Gomorra , 45−63 Hawot-Jaïr , 123 Heschbon , 91–93 Jabbok , 96 Jahaz , 103–106 Jaser , 106–108.112 Jegar-Sahaduta , 199f Kadesch-Barnea , 68f Kedemot , 93–95 Land der Temaniter , 192f Lescha , 58f Maacha , 153f Anm. 7 Mahanajim , 140−142 Masreka , 190 Mattana , 76 Medeba , 108–110 Mefaat , 135-137 Moab , 171–174 Nahaliël , 77 Nebo, Ort , 86f Ofir , 99 Anm. 8 Pagu , 191 Peniël , 148f Pisga , 78 Rehobot am Strom , 191f Salcha , 152 Anm. 4 Schittim , 89f Sibma , 116f Sodom , 45−63 Stadt mitten im Tal , 135 Sukkot, Jordantal , 143f Tarschisch , 99 Anm. 9 Teman , 192f Zeret-Schahar , 137 Zoar , 45–63